SuffixCount
-bei883
-uemon300
-suke145
-zaemon93
-jirō92
-hachi85
-shichi66
-zō63
-saburō55
-kichi43
-gorō37
-shirō23
-tarō22
-roku19
-nosuke17
-ji14
-ichi11
-jūrō8
-heiji7
-kurō7
-hei4
-saku3
-matsu2
-hachirō2
-shichirō2
-go2
-ichirō1
-kichirō1
-mata1
Not a name?1
-hiko1